4.3 Tytuły i spis treści

Tytuły

Tytułem może być dowolny wiersz. Rozróżnia się cztery poziomy: tytuł główny, tytuł, pozycję i akapit. Oprócz wyglądu tytułu można zdecydować, czy program ma go dopisać do spisu treści. Dane te są równocześnie wykorzystywane przez nawigatora, aby przedstawić strukturę dokumentu.

NOWOŚĆ: Skróty klawiszowe Alt+↑ und Alt+↓ umożliwiają przejście do następnego tytułu. Ułatwia to kartkowanie między rozdziałami.

Numer względnie nazwę pozycji za skrótem „Poz:“ lub słowem „Pozycja:“ można podczas wydruku podać w nagłówku. W tym celu należy zdefiniować wiersz jako pozycję i umieścić odpowiednie pole w nagłówku (zobacz rozdział 4.1). W poniższym przykładzie jest to pozycja „202“. Nazwa pozycji nie powinna zawierać spacji.

Przykład: Poz: 202 Konsola

Uruchamianie: Skrót klawiszowy: CTRL+H Menu: Format - Ustaw wiersz jako tytuł


Numerowanie automatyczne

Program może ponumerować podawane tytuły. Wystarczy poprzedzić tytuł znakiem "#", aby rozpocząć automatyczne numerowanie. Jeżeli na początku znajduje się numer, zostanie on skontrolowany.

Funkcja Format - Tytuły - Numeruj ponownie umożliwia sprawdzenie całego dokumentu. Wybierając Format - Tytuły - Z kropką na końcu, można zdecydować, czy po numerze ma znaleźć się kropka.

Przykład

Z kropką na końcu:
1. Tytuł główny
1.1. Tytuł

Bez kropki na końcu:
1 Tytuł główny
1.1 Tytuł

Uruchamianie: Format - Tytuły


Tworzenie spisu treści

Spis treści można utworzyć jako tekst lub w pełni automatycznie za pomocą pól.

W pierwszym przypadku tworzy się wyłącznie tekst. W razie zmiany liczby stron, należy ręcznie dostosować lub ponownie utworzyć spis treści. Aby utworzyć spis treści w takiej postaci, należy wybrać Spis treści jako tekst w menu Wstaw - Pola.

W drugim przypadku pozycje spisu generowane są przez pola. Spis treści zostanie automatycznie utworzony we wskazanym miejscu przy okazji wydruku lub/i podglądu strony. W tym celu należy wybrać Spis treści (w menu Wstaw - Pola - Spis treści (automatycznie) ).

Wskazówka: Program VCmaster utworzy spis treści podczas wydruku względnie po wyborze widoku strony. Po włączeniu szybkiego podglądu dane nie są aktualizowane.


Wygląd spisu treści

Dokument zawiera z reguły stronę tytułową oraz uwagi początkowe. Na pierwszej stronie często nie ma nagłówka. Uwagi początkowe są zwykle ponumerowane cyframi rzymskimi. Kwerenda ma miejsce w momencie tworzenia spisu treści podczas drukowania względnie po wyborze widoku strony.

Punktem wyjścia jest następująca kolejność:

1. Strony bez numerów do wyboru z lub bez nagłówka

2. Uwagi początkowe z rzymskimi cyframi (I-XX)

3. Normalne strony, poczynając od numeru 1

Wskazówka: Można podać “0”. Zob. także Narzędzia - Ustawienia - Wygląd spisu treści.