4.2 Funkcje numerowania stron

4.2.1 Ustawienia sekcji i numerów stron

Z uwagi na charakter programu VCmaster jako cyfrowego narzędzia do obliczeń statycznych istotną rolę odgrywa zarządzanie zmienionymi i uzupełnionymi stronami. W związku z tym konieczna stała się rozbudowa funkcji numerowania stron. Dodatkowo umożliwiono wstawianie tzw. placeholderów dla stron pochodzących z innych programów Do dyspozycji są następujące możliwości:

Wstawione strony: Strony te otrzymują dodatkowy numer, tj. oprócz istniejącego. Jeżeli np. po stronie 16 dodano trzy strony, otrzymują one numery 16.1, 16.2 i 16.3.Zmienione strony: Zmienione strony mogą zostać opatrzone indeksem. Jeżeli np. zmienią się strony 12-15, ich numery po dodaniu indeksu będą wyglądały następujaco: 12a-15a. Indeksem może być dowolna wielka lub mała litera.

Placeholder dla stron: Dzięki znakom placeholder można zarezerwować w dokumencie miejsca, w które później zostaną wstawione np. wydruki z innych programów. Liczbę wstawianych w ten sposób stron określa użytkownik. NOWOŚĆ: Jeżeli podano plik PDF, zostanie on automatycznie zintegrowany z dokumentem w chwili eksportu do formatu PDF. Działa to również wtedy, gdy dokumenty maja odmienne formaty papieru (np. schematy czy dane wyjściowe z innych programów w formacie A3).

Rozdziały: Poszczególne rozdziały mogą zaczynać się od nowego numeru strony (zobacz Sekcja z zadanym numerem strony) . Przed numerem strony można umieścić identyfikator rozdziału.


Uruchamianie: Menu: Format - Sekcja/Indeks

Wstawione i zmienione strony wymagają znaku początku i końca. Aby przyporządkowanie było przejrzyste, warto po każdym znaku początku i końca wstawiać twardy podział strony (CTRL+Enter) względnie umieszczać wspomniane znaki przed takim podziałem. Dotyczy to również zmienionych stron.

Opcja "zostaw" powoduje, że w przypadku wprowadzenia nowych danych, poprzednie dane zostaną zachowane. Umożliwia to zagnieżdżanie funkcji. Przykładowo można opatrzyć wstawioną stronę indeksem zmiany (np. 12.5a).

W przypadku stosowania placeholderów, liczbę wstawianych stron określa użytkownik. Są one pomijane podczas numerowania stron. Można nawet podać tytuł uzupełnianych stron, np. „Elektroniczne obliczenia za pomocą programu FE“. Przykład: Jeżeli po stronie 23 ma być dodanych dziesięć stron z innego programu, to w czasie wydruku strona 24 zostanie opatrzona numerem 34 itd.

Spis treści uwzględnia wszystkie dane. Aneksy można drukować oddzielnie (zobacz Plik - Drukuj).

Edycja zmian sekcji


Menu kontekstowe (prawy przycisk myszy) umożliwia modyfikację wszystkich danych. Dzięki menu można skopiować i usunąć zmianę sekcji.

Widok wszystkich zmian sekcji

Aby umożliwić kontrolę działania sekcji i indeksów, program można pokazać wszystkie pola. Służy do tego funkcja Narzędzia - Pokaż - Pokaż wszystkie sekcje i indeksy. Wskazówka: Widok jest aktywny dotąd, aż nastąpi zmiana w dokumencie.


4.2.2 Strony tytułowe i uwagi początkowe

Wyłączenie numerowania na stronie tytułowej oraz strony zawierające uwagi początkowe, opatrzone rzymskimi cyframi sterowane są dzięki automatycznemu spisowi treści.

Zdecydowano się na takie rozwiązanie, gdyż umożliwia ono realizację typowych projektów bez dodatkowego formatowania sekcji.

Odpowiednie okno dialogowe otwiera się przy okazji podglądu strony i wydruku, jeżeli tekst zawiera spis treści. Zobacz także następny rozdział.

Punktem wyjścia jest następująca kolejność:

1) Strony bez numerów z lub bez nagłówka
2) Uwagi początkowe z rzymskimi cyframi (I-XX)
3) Normalne strony, poczynając od numeru 1


4.2.3 Hiperłącza

Odnośniki zawierające numer strony to w dokumentacjach norma. Ponieważ w czasie edycji liczba stron ciągle się zmienia, ręczne zarządzanie odnośnikami byłoby czasochłonne i obarczone licznymi błędami. Dlatego program VCmaster umożliwia wstawianie zakładek i odnośników do tych zakładek w innym miejscu.

W tym celu najpierw należy zdefiniować miejsce, do którego ma prowadzić dany odnośnik. Dlatego zakładki wstawiane są w miejscu kursora:

Uruchamianie: Wstaw - Referencja - Wstaw / Edytuj zakładkę

W ten sam sposób można rozpocząć się późniejszą edycję względnie modyfikację zakładki. W miejscu kursora umieszczany jest ukryty znak, który można wyświetlić za pomocą CTRL+M lub Narzędzia - Pokaż - Pokaż znaki sterujące. Zakładki wyróżnia się niebieskim kolorem czcionki. Umieszczając kursor na zakładce, można przeczytać jej treść wyświetlaną w niewielkim okienku.

Odnośnik wstawiany jest w miejscu, w którym podczas wydruku pojawiłby się numer strony, na której znajduje się zakładka (zobacz poniżej).

W trybie edycji:

W oknie podglądu strony / Podczas wydruku

Przykład: Zakładka o nazwie Ustrój petowy znajduje się na stronie 112. Hiperłącze (rysunek z lewej) zostało wstawione na dowolnej innej stronie. Podczas wydruku w miejscu hiperłącza drukowany jest numer strony, na której znajduje zakładka (rysunek z prawej).


Uruchamianie: Wstaw - Referencja - Wstaw hiperłącze

Ważne: Warunkiem działania funkcji jest ciągłość dokumentu, numeracja stron oraz dokument musi być zaopatrzony w spis treści. Proszę pamiętać, że formatowanie może się zmienić, jeśli podczas wydruku miejsce pod zakładkę zostanie zastąpione przez numer strony.