3.7 Tworzenie prostych szkiców

Edytor szkiców

Edytor szkiców umożliwia tworzenie prostych szkiców systemowych. Do wykonania bardziej szczegółowych rysunków lepiej posłużyć się technologią CAD (zobacz Interfejsy).

Edytor szkiców nie bazuje na technologii CAD. Obrazy tworzone są za pomocą trzech specjalnych zestawów znaków. Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk, aby wybrać i następnie w inteligentny sposób połączyć z sobą poszczególne elementy. Edytor rysuje dźwigary, ramy, dachy i słupy, dodając do nich odpowiednie obciążenia i wymiary.

Wskazówki

Łączenie: Po wstawieniu wybranego obiektu kursor z reguły znajduje się w miejscu, w którym można umieścić następne pole.

Dachy: Z uwagi na zastosowaną technologię dostępne są tylko uproszczone rysunki z nachyleniem 30°, 45° i 60°.

Zmiany: Najlepiej dwukrotnie kliknąć szkic.

Dostosowanie rozmiaru: Zakładka Wartości wstępne umożliwia wybór i zmianę domyślnych i bieżących wartości poszczególnych elementów szkicu.

Uruchamianie: Przycisk: Menu: Wstaw - Obraz i CAD - Szkic systemowy


Funkcje ogólneUndo: Można cofnąć maksymalnie pięć ostatnich operacji.

Redo: Można odwołać dwie ostatnie operacje funkcji Undo.

Wstaw spację: Wstawia spację w miejscu kursora.

Usuń znak: W trybie nadpisywania usuwa zaznaczony znak; w trybie wstawiania usuwa pierwszy znak na prawo od kursora.

Na początek wiersza: Umieszcza kursor na początku bieżącego wiersza (pozycja 1).

Na koniec wiersza: Umieszcza kursor na końcu bieżącego wiersza, tzn. za ostatnim elementem rysunku w wierszu.

Na początek obrazu: Umieszcza kursor na początku pierwszego wiersza obrazu.

Na koniec obrazu: Umieszcza kursor na początku ostatniego wiersza obrazu.

Pozycja x: Położenie x kursora. Za pomocą podłączonego regulatora (np. pokrętła myszy) można przesuwać kursor w poziomie.

Pozycja y: Położenie y kursora. Za pomocą podłączonego regulatora (np. pokrętła myszy) można przesuwać kursor w pionie.

Usuń / Wstaw kolumnę: Umożliwia usuwanie i wstawianie kolumn. W trybie nadpisywania funkcja Wstaw wstawia kolumnę na lewo od kursora, w trybie wstawiania spacje.

Usuń / Wstaw wiersz: Umożliwia usuwanie i wstawianie wierszy.

Wstaw: Przełączanie trybów nadpisywania i wstawiania. Zaznaczone pole wyboru oznacza, że aktywny jest tryb wstawiania, tzn. element rysunku zostanie wstawiony w aktualnym miejscu kursora. Kursor ma postać strzałki skierowanej w prawą stronę. W trybie nadpisywania w aktualnym miejscu kursora widoczny jest zaznaczony znak. Nowy element rysunku nadpisuje istniejące części obrazu.


Zakładka "Schematy"

Elementy przęsłowe: Po wstawieniu pierwszego pola kursor znajduje się w miejscu, w którym można umieścić drugie pole.

Elementy ramowe: Po wstawieniu wybranego elementu kursor zawsze umieszczany jest w prawym górnym rogu. Można wstawić w tym miejscu kolejny element ramy. W przypadku ram wieloprzęsłowych (piętrowych), najpierw rysuje się dolne przęsło, następnie umieszcza się kursor w lewym górnym rogu i rysuje kolejne przęsło. Elementy wspornikowe można wstawić w każdym miejscu ramy. Kursor musi znajdować się w miejscu łączenia. Lewy wspornik umieszczany jest na lewo, prawy na prawo od kursora.Słupy: Słupy definiuje się poprzez wysokość układu statycznego. Słupy podparte przegubowo przyłączane są do ram, gdy kursor znajduje się na ryglu i wybrano rysowanie w dół.


Zakładka "Schematy2"


Wymiary: Poziomie linie wymiarowe rysuje się od prawej do lewej lub na odwrót. Linie pionowe z dołu do góry lub z góry na dół. Po narysowaniu linii kursor znajduje się w miejscu, gdzie można kontynuować rysowanie łańcucha wymiarowego. Dla rzędnej wysokości należy podać długość kreski wymiarowej. Wartość kąta podawana wraz z symbolem kąta.Podpory i przeguby: Wybrany symbol podpory wstawiany jest w aktualnym miejscu. Podpory stałe i przesuwne odpowiednio zastąpią powyższy znak.


Zakładka "Dachy"

Krokwie: Należy przeprowadzić postępowanie tak, jak w przypadku elementów przęsłowych: od lewej do prawej. Lewy wspornik można wstawić również po lewej, jeśli jest odpowiednia ilość miejsca. Nachylenie dachu może wynosić 30°, 45° i 60°.

Dachy: Do dyspozycji są trzy systemy dachowe. Systemy te zawsze są symetryczne, można je jednak dowolnie rozbudowywać o wybrane elementy więźby. Należy podać szerokość dachu oraz odstęp między murłatą a jętką względnie płatwią pośrednią. Zadawana szerokość dachu musi być liczbą parzystą, a odstęp od murłaty musi być mniejszy niż połowa szerokości dachu.Przeguby: Po prawej stronie okna znajdują się symbole przegubów odpowiadające kolejno różnym kątom nachylenia dachu. Wstawia się je bezpośrednio w miejscu kursora.

Wskazówki: Aby połączyć elementy krokwi z elementami dachu, ich kąt musi być identyczny. Sprawdź kierunek rysowania. Z uwagi na geometrię szczególnie dla kąta 30° nie wszystkie wymiary są możliwe. Wybór odpowiedniego wymiaru powinien nastąpić za pomocą regulatora względnie pokrętła myszy. Proponowane są tylko te wartości, które da się narysować.


Zakładka "Obciążenia"

Obciążenia trójkątne i powierzchniowe: Obciążenia pionowe są ze sobą w inteligentny sposób łączone, tak że użytkownik jest w stanie narysować niemal dowolne obciążenie złożone. Obciążenia poziome nie są łączone.

Strzałki - symbole obciążenia punktowego: Aby narysować strzałkę obciążenia, należy określić jej kierunek i długość. Konieczny jest wybór odpowiedniej strzałki. Pojawi się pytanie o kierunek rysowania. Jest on niezależny od kierunku strzałki.

Momenty:
Momenty są wstawiane jako pojedyncze znaki. Nie można zmienić ich wielkości.
Zakładka "Rysuj"

Zakładka zawiera znaki umożliwiające tworzenie własnych rysunków systemowych. Zestaw ten pozwala narysować proste przekroje konstrukcyjne, jak i schematy detali projektowych.

Kod: Przycisk pozwala wybierać pojedyncze znaki z trzech różnych zestawów czcionek dostępnych w programie VCmaster i za ich pomocą rysować. Aby zobaczyć, jakie znaki można wybrać, należy otworzyć i ewentualnie wydrukować plik ZeichenXBauText.pdf, zapisany w katalogu VCmaster. Wystarczy wybrać krój pisma, a następnie odpowiedni numer ASCII.Grubo: Wciśnięty przycisk oznacza, że wpisywane znaki będą pogrubione. To, czy funkcja jest aktywna, widać również po wyglądzie poszczególnych znaków.

Wskazówki: Pogrubione znaki mają tę samą grubość co elementy dźwigarów, ram, słupów i dachów. Podczas rysowania kursor zawsze umieszczany jest w miejscu, w którym można kontynuować pracę. Dzięki temu, klikając kilka razy odpowiedni znak, można narysować poziomą bądź pionową linię.

Pojedyncze przyciski:
Przycisk umożliwiający narysowanie ziemi.
Przyciski pozwalające odwzorować elementy zbrojenia.Zakładka "Wartości wstępne"

Rozmiar początkowy: Rozmiar początkowy to wielkość czcionki w chwili wstawiania nowego szkicu.

Zmień rozmiar:
Umożliwia zmianę rozmiaru czcionki w aktualnym szkicu. Dokumenty utworzone w programie VCmaster pozwalają na bieżąco śledzić skutki zmian. Poniżej podawana jest informacja o rzeczywistym rozmiarze rysunku.

Wcięcie domyślne: Możliwość określenia początkowego wcięcia obrazu.

Wcięcie:
Wcięcie umożliwia przesuwanie aktualnego szkicu w dokumencie.

Kopiuj, Wytnij, Usuń:
Kopiuj Kopiuje do schowka
Usuń Usuwa aktualny szkic
Wytnij Kopiuje i usuwa
Przykład