3.5 Interfejs OLE

Zasada

Technologia OLE umożliwia integrację obiektów utworzonych w innych programach. Takim obiektem może być np. obraz, tabela lub wynik działania.

Warunkiem jest tutaj kompatybilność programu, w którym tworzony jest obiekt, z technologią OLE. W przypadku programów standardowych i CAD ma to zwykle miejsce. Aplikacje do obliczeń zawierają tę technologię raczej rzadko. Można utworzyć nowy, zintegrowany obiekt lub otworzyć istniejący plik.

Aby edytować obiekt, wystarczy podwójne kliknięcie. Dodany program zostanie automatycznie uruchomiony.

Uruchamianie: Menu: Wstaw - Obiekt


Przykład

Używając technologii OLE, można dodać do programu arkusze kalkulacyjne. Warunkiem jest kompatybilność danego arkusza z technologią OLE. Standardowe programy kalkulacyjne z reguły spełniają ten warunek.

Przykład: Widok kalkulacji wykonanej w programie EXCEL* (z prawej) i w programie VCmaster (z lewej):
* EXCEL jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Inc.
Aby rozpocząć edycję w programie EXCEL*, należy dwukrotnie kliknąć wybrany obiekt myszką, względnie użyć menu kontekstowego. Wszelkie zmiany są automatycznie aktualizowane w programie VCmaster.

Edycja szkiców i detali w programie CAD z technologią OLE mogłaby być np. analogowa.


Zastosowanie technologii OLE

Różnica między połączeniem (skrótem) a integracją: W przypadku obiektów, do których utworzono skrót, dane aktualizowane są tylko wtedy, gdy dochodzi do zmiany pliku źródłowego. Połączone dane zapisywane są w pliku źródłowym. W pliku utworzonym w programie VCmaster zapisywana jest wyłącznie lokalizacja pliku źródłowego i prezentowany jest widok połączonych danych. Skróty zaleca się stosować wtedy, gdy rozmiar pliku ma znaczenie.

W przypadku obiektów zintegrowanych, dane zapisywane są w programie VCmaster. Oznacza to, że po zintegrowaniu przestają one być składnikiem pliku źródłowego.


Integrowanie istniejących danych
1. Kliknij w dokumencie miejsce, w którym chcesz wstawić obiekt.

2. W menu Wstaw kliknij Obiekt, a następnie zakładkę Utwórz z pliku.

3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, z którego ma być utworzony połączony lub zintegrowany obiekt albo kliknij Szukaj, aby wybrać z listy.

4. Aby utworzyć obiekt połączony (zobacz wyżej), zaznacz pole wyboru Połącz (lub Utwórz skrót). Jeżeli wspomniane pole wyboru pozostanie odznaczone, zostanie utworzony obiekt zintegrowany.

Ważna uwaga: Wybór aplikacji, w której edytowany będzie plik, zależy od systemu operacyjnego. Określa to rozszerzenie pliku. Program VCmaster nie ma na to żadnego wpływu.

Tworzenie i integrowanie nowego pliku
1. Kliknij w dokumencie miejsce, w którym chcesz wstawić zintegrowany obiekt.

2. W menu Wstaw kliknij Obiekt, a następnie zakładkę Utwórz nowy.

3. W polu Typ obiektu kliknij typ obiektu, który chcesz utworzyć.

Ważna uwaga: W aplikacji funkcja Otwórz jest z reguły nieaktywna. Jest to o tyle logiczne, że chodzi tu o utworzenie zintegrowanego pliku. Plik ten zostanie fizycznie zapisany w programie VCmaster. Jeżeli plik, o którym mowa, ma zawierać dane zapisane wcześniej na dysku, lepiej użyć w aplikacji funkcji Wstaw.


Ważne wskazówki

Interfejs OLE to niezwykle złożona technologia. Dlatego wszystkie programy muszą bardzo dobrze z sobą współpracować. Warto zaznaczyć, że błędy popełnione przez osoby trzecie - nie zapoznane z aplikacjami - mogą spowodować niestabilność systemu i programu VCmaster. W takiej sytuacji producent programu nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie zapewnia wsparcia technicznego. Obiekty OLE większe od strony są odpowiednio przycinane. Z uwagi na zastosowaną technologię podział strony wewnątrz obiektu nie jest możliwy.