3.1 Narzędzia szablonów

3.1.1 Przegląd

Wszystkie dokumenty i obliczenia wykonane w programie VCmaster można również w przyszłości łatwo odszukać, otworzyć i ponownie wykorzystać. Oprogramowanie umożliwia tworzenie własnych bibliotek i szablonów obliczeń, którymi można w prosty sposób zarządzać. Gotowe teksty i obliczenia zapisuje się w programie w postaci szablonów do ponownego wykorzystania. Inteligentna wyszukiwarka VCmaster gwarantuje szybkie odnalezienie powtarzających się obliczeń, analiz i objaśnień, dzięki czemu nie trzeba ich tworzyć od początku.

VCmaster zapewnia kontynuację i wielokrotne wykorzystanie posiadanej wiedzy. Nowe dokumenty tworzone są w oparciu o istniejące szablony na zasadzie łączenia z sobą odpowiednich modułów. Wszystko odbywa się automatycznie, pozwalając zaoszczędzić dużą ilość czasu.

Program VCmaster zawiera setki gotowych makr. Aktywne szablony obejmują rozwiązania dla analiz i detali szczególnych elementów konstrukcji stalowych, drewnianych, betonowych, zespolonych, geotechnicznych i murowych, a także maszyn i urządzeń. Wszystkie szablony można dowolnie rozszerzać, łączyć i dostosowywać do indywidualnych wymagań. Zintegrowane bazy danych zawierają tysiące informacji o elementach konstrukcji, profilach, współczynnikach i materiałach. Wybór konkretnych parametrów do obliczeń jest w pełni zautomatyzowany.

Listy bibliotek są do wglądu w formacie PDF. Wszystkie katalogi PDF można znaleźć na stronie www.VCmaster.com (zobacz także ?-Dostępne szablony).

W rozdziale 3.1 zaprezentowane są narzędzia umożliwiające realizację następujących zadań:

praca na przygotowanych wcześniej szablonach,

wstawianie tekstów i obliczeń z projektów referencyjnych,

kopiowanie tekstów i obliczeń wewnątrz projektu,

korzystanie z makr i szablonów tekstowych w przypadku powtarzających się tekstów i komentarzy.


Wskazówka: Do pisania i wstawiania tekstów nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia, ponieważ program VCmaster jest w zasadzie edytorem tekstu.

Do prawidłowej obsługi programu VCmaster niezbędna jest znajomość podstawowych funkcji systemu Windows i edytorów tekstu, w tym m. in. działania tabulatorów, zaznaczania i formatowania fragmentów tekstu, korzystania ze schowka itd.

Wszystkie funkcje edytora tekstu odpowiadają standardom obowiązującym w systemie Windows. Wskazówki dotyczące wyglądu dokumentów znajdują się w rozdziale 4.


3.1.2 Wstawianie szablonów za pomocą przeglądarki szablonów

Przeglądarka szablonów umożliwia wstawianie tekstów i obliczeń do edytowanego dokumentu. Jej dokładny opis znajduje się poniżej.

Aby zmienić lub uzupełnić istniejący szablon, należy użyć polecenia Plik - Zarządzanie szablonami. Jako szablon można zapisać cały plik lub zaznaczoną część projektu.

Ważna wskazówka: Nazwy wszystkich plików zapisanych w bibliotece szablonów zaczynają się znakiem "_" . Własne lub zmienione szablony, można wyróżnić w inny sposób. Po pierwsze, można je dzięki temu łatwiej odróżnić od innych szablonów, a po drugie w razie ponownej instalacji programu, nie zostaną one nadpisane.

Uruchamianie: Przycisk: Skrót klawiszowy: F10 Menu: Wstaw - Przeglądarka szablonów


3.1.3 Wstawianie z projektu referencyjnego

Podstawą bieżącego projektu może być szablon złożony z jednego lub kilku projektów referencyjnych.

W przypadku braku czasu, albo celowo, nie każdą analizę kopiuje się do biblioteki szablonów. Za pomocą Wstaw - Plik z projektu referencyjnego można importować fragmenty pliku zawarte w innym projekcie.

W praktyce opcja ta pozwala zaoszczędzić sporo czasu, gdyż wiele rozwiązań można ponownie zastosować. Duża liczba detali jest do siebie podobna lub wręcz identyczna, nawet jeśli założenia projektów względnie ich geometrie są różne.

Po lewej stronie znajduje się struktura dokumentów (plików). Warunkiem jest umieszczenie odpowiednich informacji w spisie treści (zob. rozdział 4.3).

Uruchamianie: Przycisk: Skrót klawiszowy: - Menu: Wstaw - z projektu referencyjnego


3.1.4 Kopiowanie wewnątrz projektu

Program VCmaster umożliwia prezentację aktualnego dokumentu w drugim oknie. Dzięki temu można kopiować teksty, analizy, pozycje konstrukcyjne jak i zestawienia obciążeń z poprzednich stron bez potrzeby kartkowania dokumentu. Przydaje się to zwłaszcza w przypadku powtarzających się obliczeń i analiz, nawet jest są tylko do siebie podobne.

Aktualizacja odbywa się automatycznie w odstępach czasu ustalonych przez użytkownika lub/i po każdorazowym otwarciu okna. Ustawienie to zależy od aktualnych zadań i sposobu korzystania z dokumentu. To użytkownik odpowiada za taki dobór ustawień, aby potrzebne dane były wystarczająco często aktualizowane.

Uruchamianie: Przycisk: Skrót klawiszowy: - Menu: Narzędzia - Pokaż/Ukryj okno historii


3.1.5 Istotne funkcje ww. narzędzi

Szukanie rozwiązań

Moduły Plik z projektu referencyjnego oraz Okno historii umożliwiają wyszukiwanie rozwiązań określonych zadań w już istniejących dokumentach.

Dzięki temu inżynier lub/i grupa robocza mogą wielokrotnie korzystać z określonych obliczeń. Ta opcja programu VCmaster to podstawowy warunek sprawnego zarządzania wiedzą w biurze inżynierskim. Dodatkowo pozwala to uniknąć błędów i problemów typowych dla biurowej codzienności.

Ekran i przyciski

Przeglądarka szablonów, Okno historii oraz Plik z projektu referencyjnego zawierają różne możliwe ustawienia (zobacz z prawej strony ekranu).

Wstawianie zaznaczonego obszaru

Z projektu referencyjnego można skopiować pojedyncze rozdziały. Okno historii umożliwia kopiowanie pozycji wewnątrz projektu - wystarczy kliknąć wybrany tytuł. Postępowanie: kliknij tytuł rozdziału, a następnie klikając przycisk z lewej, skopiuj zawartość.

Ponadto przeglądarka szablonów służy do zarządzania plikami szablonów. W tym celu należy prawym przyciskiem myszy wywołać odpowiednie menu kontekstowe (rysunek z prawej).


3.1.6 Makra i szablony tekstowe

Często stosowane sformułowania i znaki można zapisać i wywołać za pomocą funkcji Wstaw - Makra.

Makra z reguły zawierają znaki stosowane we wzorach. Do dłuższych sformułowań przewidziano szablony tekstowe. Można w ten sposób założyć własną bibliotekę wzorów. AutoText obejmuje 100 pojęć, które można dowolnie wstawiać, korzystając z menu lub narzędzi. Poza tym, można używać sformułowań typu „z poz.:“ itp.

Przykład: 
Menu kontekstowe (prawy przycisk myszy)
Wraz z programem VCmaster użytkownik otrzymuje makra i rekordy AutoText. Oprócz tego, program umożliwia zarządzanie adresami, ułatwiając prowadzenie korespondencji. Adresy można przyporządkować do różnych grup. Dodatkowo, można dodawać numery telefonu/faksu oraz uwagi. Dane te nie są wstawiane wraz z adresem.

Przykład: Wstawianie rekordu AutoText przy użyciu narzędzi.


Uruchamianie: Skrót klawiszowy: F7 względnie: CTRL+F7 Menu: Wstaw

Ustawienia: Menu: Wstaw - Ustawienia