2.9 Ważne narzędzia i ustawienia

2.9.1 Sprawdzanie analiz

Jedna, nawet niewielka zmiana w obliczeniach, ma często daleko idące konsekwencje dla przeprowadzonych analiz i wybranych elementów konstrukcji. Nie zawsze skutki te dają sie od razu zauważyć. Funkcja Sprawdź analizy rozwiązuje ten problem. Program sprawdza cały dokument, szukając niespełnionych analiz lub wyników funkcji SEL(), wymagających kontroli.

Kontrola rozpoczyna się od miejsca aktualnego położenia kursora. W razie znalezienia niespełnionej analizy, program zatrzymuje się w danym miejscu, zaznaczając odpowiedni wiersz. Można usunąć przyczynę zatrzymania bez konieczności zamykania okna widocznego z prawej. Kliknięcie przycisku następne miejsce poleca zignorować wskazówkę.

Dane funkcji SEL() są sprawdzane pod kątem tego, czy dana zmiana ich dotyczy. Wiersz przybiera wówczas czerwony kolor. Kontrola zatrzymuje się w tym miejscu, dając użytkownikowi możliwość wywołania funkcji SEL() (dwukrotne kliknięcie wyniku) i wyboru np. elementu konstrukcji.

Po osiągnięciu końca dokumentu pojawia się stosowny komunikat. Sprawdzanie może być kontynuowane od początku dokumentu.

Drugi przykład:

Wskazówka: W praktyce sprawdzanie przeprowadzanych obliczeń i analiz wymaga czasu i dezorganizuje pracę. Może się zdarzyć, że podczas dokonywania zmian większej liczby powiązanych ze sobą danych, warunek wybranej analizy tylko przez jakiś czas jest niespełniony. Program VCmaster nie uwzględnia takiej sytuacji, ponieważ jako taki nie jest w stanie przewidzieć, co zamierza zrobić użytkownik. Z tego powodu funkcja ta nie może być automatycznie uruchamiana z poziomu części obliczeniowej.

Uruchamianie: Przycisk: Menu: Oblicz - Sprawdź analizy2.9.2 Edycja jednostek miary

Program VCmaster umożliwia wybór jednostek miary poprzez kliknięcie. W oknie dialogowym prezentowana jest lista możliwych jednostek. Patrz rozdział 2.4. Listę jednostek miary można rozszerzać względnie edytować.

Dodatkowo, program VCmaster umożliwia transfer między różnymi listami (grupami układów jednostek). Ma to uzasadnienie wtedy, gdy obliczenia przeprowadzane są w krajach, w których obowiązują inne jednostki miary niż np. w układzie SI (np. cal i cm). Dla inżynierów zajmujących się różnymi dziedzinami techniki (np. budownictwem lub budową maszyn i urządzeń) taka możliwość zmiany jednostek miary również może być bardzo przydatna, dlatego program VCmaster taką zamianę umożliwia.

Edycja zbiorów jednostek odbywa się w edytorze WindowsTM. Program interpretuje każdy plik tekstowy ASCII z rozszerzeniem „*.btm“, znajdujący się w katalogu VCmaster jako listę jednostek miary. Dzięki temu zaprezentowane grupy można dowolnie rozszerzać.


Uruchamianie: Menu: Oblicz - Format wierszy obliczeniowych - Edytuj listę jednostek


2.9.3 Formaty wierszy obliczeniowych

Domyślne formaty wierszy obliczeniowych wprowadza się w oknie dialogowym po prawej stronie ekranu.

Program korzysta z tych ustawień w czasie formatowania i wyrównywania wierszy obliczeniowych.

Uruchamianie: Menu: Oblicz - Format wierszy obliczeniowych - Ustawienia formatu wierszy obliczeniowych


2.9.4 Ukrywanie funkcji w czasie wydruku

Może się zdarzyć, że widok składni funkcji TAB()- czy też SEL() albo IF() jest niepożądany w czasie wydruku (zobacz także rozdział 2.3 względnie rozdział 2.7). Opcja ta umożliwia ukrycie składni fukncji, co wydaje się być szczególnie przydatne przy sporządzaniu wydruków.

To samo dotyczy zasad tworzenia tabel obliczeniowych (zobacz rozdział 2.6). Ukrywanie dotyczy w tym wypadku wiersza i kolumny, w której znajduje się znacznik tabeli obliczeniowej.

Opcja „Wydruk w czerni“ jest potrzebna, aby kolorowe drukarki bądź drukarki drukujące w odcieniach szarości mogły rzeczywiście wydrukować dokument w czerni. Wskazówka: w przypadku korzystania z wielu urządzeń drukujących, opcję tę można aktywować na poziomie sterownika.

Wskazówki dotyczące obrazów tła zobacz rozdział 4.1


Uruchamianie: Menu: Plik - Ustawienia - Opcje wydruku/Ukryj